Gå til innhold

Parkering / El-bil

For å unngå at uvedkommende parkerer i vårt borettslag, er det innført parkeringskort.
Grønt skal være merket med andels nummer.
Grått kort til gjesteparkering merket med andels nummer.
Rødt kort brukes til fellesparkering merket andels nummer.
Parkeringskortene skal ligge synlig i bilen. Også når bilen er parkert langs vei skulderen.

Parkeringsplassene på fellesområdets eies i fellesskap av alle andelseierne.
Andelseiere som har kjøpt andel med garasje oppfordres å parkere i garasjen, både sommer og vinter.
Andelseiere som har kjøp andel med garasje, kan fritt parkere andre eide biler på de ledige fellesparkeringene.
Andelseiere som har kjøpt andel med garasje, vil ikke kunne søke fast plass på fellesparkeringen.
Andelseiere som ikke er eier av parkeringsplass, kan leie fast plass så lenge de bruker den til sine egne biler. Den tildelte parkeringsplassen kan ikke videre utleies til andre eller overdras ved salg. Benyttes ikke den leide plassen til egen bil, vil styret gjøre plassen om til fellesparkering, Søknad om leie av fast plass sendes styret. Kostnaden ved å leie fast plass på fellesareal fastsettes av styret. Leie av fast parkeringsplass kan innvilges for 3 år om gangen.

Andelseiere som leier en fast plass, kan parkere andre eide biler på ledige plasser på fellesparkeringen.

Bobil parkering langs veien ovenfor krysset med Granittvegen er tillatt i inntil 3 mnd. av gangen etter søknad til styret, i perioden april til september.

Kjøring til inngang er tillatt for av og på lessing.
Unødvendig parkering ved inngangene må unngås, i tilfelle ankomst av nød etater.

Biler/kjøretøy som er avskiltet skal ikke stå på fellesområder, og kan bli borttauet på eiers regning.

Kjøring på plen ved lavblokk er ikke tillatt.

 

 

Andelseieren må påse at bil eller kjøretøy som andelseieren eller en i andelseierens husstand (herunder ektefelle, samboer, barn og leietaker) helt eller delvis eier, leier eller på annen måte disponerer, er parkert i henhold til gjeldende parkeringsbestemmelsene.

Enhver som disponerer garasjeplass plikter å holde den ryddig. Vedlikehold/reparasjoner av kjøretøy inne i garasjeanlegget er ikke tillatt. Enkelt vedlikehold er likevel tillatt.

Andelshaver står fritt til å leie ut sin parkeringsplass. Det er i midlertidig en avtale som opprettes mellom hver enkelt, uten involvering av styret.

Borettslagets parkeringsplass er for parkering av biler som er i daglig bruk.

Langtidsparkering er ikke tillatt uten avtale med styret.

Biler/kjøretøy som er avskiltet vil bli borttauet på eiers regning.

Når det er nødvendig å kjøre inn mellom blokkene plikter beboer å påse at dette gjøres med aktsomhet. Fartsgrensen i borettslaget er gangfart. Ta ekstra hensyn til barn, brøytekanter, hekker og annet som kan gi dårligere sikt.

Det er ikke tillatt å parkere eller hensette uregistrerte kjøretøy på gjesteparkeringen eller andre steder på borettslagets område. Styret kan gi tidsavgrenset tillatelse. Uregistrerte kjøretøy taues bort på eiers regning og risiko. Kjøretøy som hindrer ferdsel kan også borttaues.

Det er ikke tillatt å bruke gjesteparkeringen til campingvogner, tilhengere o.l.
Styret kan gi tidsavgrenset tillatelse. Alle andelseiere bør ta ansvar for at deres gjester parkerer på gjesteparkeringen og at borettslagets regler for parkering overholdes.

Gjesteparkering

Gjesteparkeringen gjøres på skiltet plasser eller langs hovedveien på skiltet plasser med 18t parkering.

Pr dags dato er det ingen regulering av gjesteparkeringen, men det kan komme. Nå sjekkes parkeringsplassene for å registrere biler som står det lenge.

 

 

Det er montert infrastruktur i parkeringsanleggene som er under høyblokkene langs vegen. Her kan de andelseierne som har parkeringsplass montere ladere. Anlegget er kun tilrettelagt for Zaptec ladere som kjøpes og monteres av JM Hansen.

Laderne må kobles med kode til Charge365 betalingstjeneste.

Hver bruker vil bli belastet for sitt forbruk.

Når du som eier av andel selger andelen med Zaptez laderen må du varsle JM Hansen om frakobling.
Ny eier varsler JM Hansen om ny oppkobling med andelsnummer.

___

Styret har etablert et system hvor de som benytter seg av el-bil-ladning i borettslaget faktureres via eget system (Charge 365), og med priser som dekker aktuelle kostnader. Styret arbeider også med en løsning hvor beboere uten fast parkeringsplass skal få mulighet til lading i borettslaget.

Styret har satt pris for lading til:

Per kWh – kr 1.50
Dersom noen trenger hjelp, har Charge365 døgnåpen support per telefon: 930 95 365.

Slik gjør du det:

Kontakt JM Hansen for bestilling av og montering av lader.
Når laderen er montert kobler JM Hansen laderen opp mot Charge365 sin tjeneste.

For å benytte seg av ladingen, lager du en profil på Charge365 sin hjemmeside å legger inn bankkortet.

Hvordan starte ladingen?

Lade­brikke
Hold ladebrikken opp mot ladestasjonen for å identifisere deg og start ladingen.

APP
Start lading fra Charge365 sin app

SMS
Se klistremerker på ladestasjonen for Lade-ID.

Send LADE < Lade-ID > til 2199

Registrert bruker i vårt Charge365-system kan starte lading med SMS, og den eksisterende funksjonaliteten forblir som før.
Nytt er at brukere ikke kan starte lading med SMS uten å ha en registrert bruker hos oss. Denne implementeringen skjer mandag 13. mars.
Du trenger ikke nye klistremerker for dette, siden SMS-tjenesten fortsetter.

Charge365 Portal
Start lading fra min side i Charge365 Portal

 

Brukerveiledning Charge365

Charge365_Brosjyre

Vi benytter oss av parkeringskort som til all tid skal ligge synlig i bilen. Vi har tre parkeringskort. Grønt parkeringskort for de som står parkert på umerket plass ute, rødt kort for de som står parkert på merket plass i garasje og et grått kort for gjesteparkering på markert plass ute. Kortene skal være merket med andelsnummer. Det er ikke lov å låne kortene bort til andre som ikke bor i borettslaget.

 

Hvis du trenger nytt parkeringskort kan du ta kontakt med vaktmester

Leif Marjavara
Tlf: 977 03 900 | e-post: vaktmester@granittvegen.no